Contents

坑爹的Ubuntu中文定制版啊!!!有木有!!!

Contents

中文定制版本一发布!!!!我就下载了!!!!有木有!!!

当迅雷叮的一声!!!我心情就激动了!!!!有木有!!有木有!!!

我马上刻盘了呀!!!有木有!!!

http://www.ansen.org/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif
{#wordpress.wp_more_alt}

完了马上重启电脑啊!!!有木有!!!还要拨掉网线!!!有木有!!!

安装过程中语言选项设置为默认中文啊!!!有木有!!有木有!!!

把以前的版本格了啊!!!!有木有!!!

安装一切顺利!!有木有!!!

进系统了呀!!!有木有!!!说的集成XXX都没有!!!!有木有!!!

跟原版对比!!!有木有!!!都是685.3MB!!!有木有!!!

完全是坑爹啊!!!!有木有!!尼玛伤不起啊!!!有木有!!!!